Bugün

Gizlilik İlkeleri

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
Veri Sorumlusu
KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz. İşbu aydınlatma metnini okuyucularımızdan dikkatli bir şekilde okuyarak kabul veya red beyanında bulunmalarını önemle rica ederiz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

www.yurthaberleritv.com  tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanabilmesi, Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar edebilmek, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanabilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınabilmesi, Müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi, Hizmet ve faaliyetlerimizin, geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılması, Sosyal ağlar ile sitenin ilişkilendirilmesini sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşım yapmanızın sağlanabilmesi, çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi amacıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;
İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Yeni Medya'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması, gerekli olması durumunda açık rızanın alınması, dahilinde işlenebilecektir.
Kapsam Müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş bağlantılarımız, iş ortaklıklarımız, çalışanlarımız, üyelerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu politikanın kapsamındadır. Şirketimizin politikası, tüm kişisel verilerin işlenmesini uygulamakta olup, KVKK ve kişisel verilere yönelik tüm diğer mevzuat ve bu alandaki uluslararası standartlar gözetilip ele alınarak hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel veriler, KVKK'da belirlenen istisnalar dışında ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Yeni Medya'nın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla şirketimizin; Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütülebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, verdiğiniz yetki kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmemiz, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.
Tanım ve Kısaltmalar
Bu bölümde Politika'da geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb kelimeler kısaca açıklanır.
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak olarak verilen onay.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kişisel Veri Sahibi (ilgili kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri: kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık-kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her tür işlem.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.
KVKK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVKK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Koruması Kanunu